Házépítés kulcsrakészen

ÁSZF

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

A Kiss Design - Bau kft  
2315. Szigethalom, Fenyő u. 12. sz., adó szám: 23304484-2-13 Cgj.:13-09-146192 szerződés kapcsolataiban  2017. december 01-től az alábbi Általános Szerződési Feltételeket - a továbbiakban: ÁSZF alkalmazza. A Kiss Design - Bau kft - a továbbiakban: KFT - az alábbi alapvetően építőipari tevékenységet folytatja:
 • lakóépület és nem lakó épület építése, értékesítése 
 • gépi földmunka - bérmunka
 • közúti árufuvarozás / építőanyag fuvarozás
 • lakó, ipari, mezőgazdasági épület tervezése 
A tevékenységek jelentősen eltérnek egymástól így a szerződési feltételek sem egységesek, az ÁSZF igazán az irányelveket foglalja össze mivel minden esetben egyedi szerződés készül, mely maximálisan figyelembe veszi a konkrét körülményeket, sajátosságokat.
A weblapot látogató érdeklődő bővebb információt a honlap űrlapján, telefonon, vagy e-mailben kérhet. Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,  tel : +36202326292

Lakóépület és nem lakó épület építése, értékesítése

A Kiss Design - Bau Kft. a továbbiakban, mint eladó: a saját beruházásában, kivitelezésében épülő épületeket értékesíti és ezeket kínálja eladásra a honlapon. Az eladásra kínált épületek jelentősen eltérhetnek egymástól a beépítési paraméterekben és a készültségi fokban is. A honlap látogató a weblap ezen oldalán hasonló felületet lát, mint bármely ingatlanközvetítő oldalán és személyes megkeresés esetén módjában áll megtekinteni az ingatlant és betekinteni a műszaki adatlapba mely tartalmazza az adott épület jellemző paramétereit és a beépítésre kerülő anyagok listáját, mennyiségét. Amennyiben meg kívánja venni valamelyik már elkészült, vagy még épülő épületet, úgy azt a foglaló megfizetésével kezdeményezheti mely a vételár 10% - a. Ezen időponttól már vevőről beszélünk, együttesen pedig mint szerződő felek. A foglalóban rögzítik, hogy a Vevő a vételárat milyen konstrukcióban és milyen pénzügyi ütemezésben fizeti meg, illetve hogy melyik fél ügyvédje fogja elkészíteni az adásvételi szerződést. Az adásvételi szerződés megkötését követően amennyiben az épület készültségi foka megengedi, Vevőnek lehetősége van a befejező munkáknál kiválasztani a burkolatot és fal  festés színét. A szerződés műszaki melléklete tartalmazza az alapszintű kialakításnál figyelembe vett egységárakat és mennyiségeket. Amennyiben ettől eltérő minőséget vagy mennyiséget kér a Vevő, úgy annak költségét vállalnia kell. Az épület energetikai besorolása megfelel a tervezéskor hatályos jogszabályban előírtaknak. Eladó az épületet a területileg illetékes földhivatalnál bejegyezve adja birtokba amennyiben a Vevő a teljes vételárat megfizette. Vevő kész épületet vásárol, így építés közben kizárólag megtekintési joga van a munkavédelmi előírások betartásával, csak művezető vagy építésvezető kíséretében. Eladó az épületre a hatályos jogszabályok szerinti garanciális kötelezettséget vállal, egyben nyilatkozik, hogy rendelkezik a kötelező kivitelezői felelősség biztosítással. Vevő tudomásul veszi, hogy a birtokbavételt követően köteles azt jó-gazda módjára karbantartani különös tekintettel a megfelelő szellőztetésre. Az épület fokozott hőszigeteléssel bír, így rendeltetésszerű használat mellett is jelentős pára keletkezik (főzés, mosás, zuhanyzás,) mely csak szellőztetéssel tud távozni, mivel az épület rövid kivitelezési idővel készült így a szerkezet képtelen további párát felvenni.

Gépi földmunka - bérmunka

Alapvetően bérleti jogviszony jön létre a Kft., mint bérbeadó tulajdonát képező gépek, berendezések kezelővel együtt történő bérbeadására. Bérbeadó irányárként óradíjat ad meg "üzemórára", mely tartalmazza a gép bérleti díját, az egy óra alatt felhasznált üzemanyag és segédanyag árát, valamint a kezelő munkadíját. Az irányár módosulhat a munkakörülményektől és a munka nagyságrendjétől. A konkrét körülmények ismeretében a Bérbeadó egyedi árat alakít ki. Az óradíj nem tartalmazza a gép munkaterületre történő oda - visszaszállítási díját, esetleges útvonal és behajtási engedélyek díját, ezt szintén az egyedi árban tünteti fel a Bérbeadó. A munkagép minden esetben előzetes karbantartás után hagyja el a telephelyet. Tartós munkavégzés esetén a gép kötelező karbantartási ideje is ledolgozott üzemórának minősül. A gép tartós, egy napot meghaladó bérlése esetén a bérlő felelősséget vállalhat a gép munkaidőn kívüli őrzésére, ez esetben bérbeadó jogosult erre vonatkozóan külön jogi és anyagi jellegű biztosítékot kérni. Ebben az esetben viszont felmerül a gépkezelő útiköltsége, út ideje, ami külön megállapodás tárgya. Bérbeadó nem köteles elfogadni bérlőnek a gép őrzésére tett ajánlatát, az elutasítás okát nem köteles megindokolni. Abban az esetben, ha Bérlő nem vállal felelősséget az őrzésre és Bérbeadó úgy ítéli meg, hogy nem biztonságos a munkagép helyszínen való tárolása, úgy az alkalmankénti oda-visszaszállítási költség Bérlőt terheli. Bérbeadó ingyen készíti el az egyedi ajánlatot a fent leírt körülmények figyelembevételével mely tartalmazza az ajánlat érvényességi idejét is mely külön időpont megadása nélkül 10 naptári nap. Bérlőnek szabad akarata, hogy az ajánlatot elfogadja, vagy visszautasítja. A munkagép munkakörülményeinek és a munkavégzés egyéb feltételeinek a biztosítása, a gépkezelő szociális körülményeinek a biztosítása teljes mértékben a Bérlő kötelessége. Amennyiben Bérlő nem közölte előre, hogy a munkavégzés szakaszos és az ár nem ennek a figyelembevételével lett kialakítva, úgy az állás időre is megilleti Bérbeadót a bérleti díj. Szintén Bérlő kötelessége a munkaterületen a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi utasítások betartása, az ehhez szükséges körülmények, tárgyi és személyi feltételek biztosítása, a gépkezelő esetleges munkavédelmi, tűzvédelmi oktatása. Bérlő köteles írásban felhívni Bérbeadó figyelmét minden a munkával kapcsolatos körülményre, különleges körülményre.
Bérbeadó nem köteles ellenőrizni, hogy Bérlő jogosult-e a munkaterületen munkavégzésre, ezt Bérlő köteles teljes körűen szavatolni, garantálni, hogy nem végeztet "jogosulatlan munkát". A megállapodás létrejöttével minden előzetes üzleti levelezés automatikusan hatályát veszti. Bérbeadó csak írásos ajánlatkérésre ad árajánlatot, mely tartalmazza a Bérlőre és a munkára vonatkozó  joggal elvárható valamennyi szükséges információt. Bérlő az írásos ajánlatkérés megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó megvizsgálja Bérlő adatait, a cégről információt szerezzen be, adatot gyűjtsön. Bérbeadó jogosult a bemutatott dokumentumokról másolatot készíteni és egyben szavatolja, hogy ezeket az adatokat csak tevékenységgel kapcsolatban, valamint a saját üzletmeneti, statisztikai és marketing céljaira használhatja fel, azokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki. Bérlő 3 napon belül írásban köteles értesíteni Bérbeadót, amennyiben a szerződésben szereplő bármely adata módosul. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségének  nem tesz eleget, úgy az a megállapodás azonnali felmondásának minősül, Bérbeadó az összeg behajtása érdekében behajtó, követeléskezelő céget vesz igénybe, és  jogosult a Bérlő adatainak továbbítására :  természetes személy esetében: név, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, lakcím, telefon, e-mail elérhetőség, jogi személynél: cégnév, cgj. szám, adószám, ügyvezető és kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon száma, e-mail elérhetősége. A behajtó cég a bérlő adatait a követelés és járulékos költségeinek (adminisztrációs díj, ügyvédi költségek stb.) behajtása céljából a behajtás eredményes befejezésig (peres, vagy peren kívüli és nem peres eljárásban) kezeli. Bérbeadó jogosult a megrendelést alvállalkozóval vagy közvetített szolgáltatással teljesíteni. Bérbeadó szavatolja, hogy a munkához elvárható műszaki állapotú gépet és felkészültségű kezelőt állít ki és biztosítja a gép folyamatos működését a szerződött időtartamra. A megállapodás létrejön a szerződés aláírásával, vagy az ajánlat elfogadásának visszaigazolását követően a munkagép munkaterületre való kiállásával. Bérlő köteles a gépnaplót naponta leigazolni, mely egyben teljesítésigazolásnak is minősül, ennek megtagadása szintén a szerződés azonnali felmondásának minősül. Bérlő kötelessége, hogy a gépkezelőnek precíz szakszerű utasítást adjon és mérlegelje, hogy annak végrehajtása biztonságosan végrehajtható. Amennyiben a gépkezelő a kapott utasításnak megfelelően jár el, úgy a Bérbeadó nem felelős az elvégzett munka következtében bekövetkezett közvetlen vagy közvetett kárért, amit a Bérlő vagy harmadik fél szenved el, mely a gépkezelő befolyásán kívül esik, és a Bérlő tevékenységének, vagy tevékenységének elmulasztása miatt keletkezik. A Bérbeadó ez esetben nem vonható felelősségre, kivéve ha azt a kezelő mulasztása vagy szándékossága okozta. A megállapodás határozott idejű szerződés mely írásban közölt felmondással, vagy a fent leírt szerződésszegések esetén, illetve a Bérlő felszámolása, számlájának zárolása esetén megszűnik. Ebben az esetben Bérlő nem akadályozhatja meg a berendezés elszállítását és köteles biztosítani Bérbeadó szabad bejutását az ingatlanra, ahol a munkagép van, ez esetben az oda való bejutást nem minősül birtokháborításnak. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Közúti áru fuvarozás / építőanyag fuvarozás

Fuvaroztató lehet az a szerződő fél, aki, a küldemény feladója és/vagy címzettje, valamint a fuvarozás díjfizetője, vagy csak a fuvarozás díj fizetője.
Eseti megbízásban a Fuvaroztatónak legalább díjfizető státusza kell, legyen.
Keretszerződésben a Fuvaroztató a saját költségére és a saját nevében a fuvarrendelést a szerződésben megnevezett harmadik félre átruházhatja.
A Kiss-Design Bau Kft. a belföldi fuvarozásokat a Ptk., a Közúti Árutovábbítási Szerződések (2/1981. (I. 31.) MT rendelet) előírásai, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szerint végzi.
Keretszerződés, egyedi szerződés eltérhet a jelen ÁSZF előírásaitól, ütközés esetén a keretszerződés, vagy szerződés szabálya erősebb az ÁSZF-nél.
"Küldemény" alatt mindazon áruk összessége értendő, amelyet a Kiss-Design Bau Kft. fuvarozásra átvett, és a Fuvaroztató kérésére egy fuvarlevélen, egy időben, egy fuvarral, egy adott címre fuvaroz.
A Kiss-Design Bau Kft. a fuvarozási megbízást jogosult az általa kiválasztott alvállalkozó fuvarosnak átadni. A fuvarfeladat alvállalkozásba adása esetén az alvállalkozó fuvarozó önállóan felel.
Fuvar megrendelése, fuvareszköz kiállítása, áruátvétel:
A Fuvaroztató az eseti fuvarmegrendelését csak írásban adhatja meg a Kiss-Design Bau Kft-nek. Keretszerződés esetében a szerződés tartalmazza a fuvarrendelés szabályait.
Amennyiben Fuvaroztató a Kiss-Design Bau Kft. fuvarozáshoz kiállított járművet feladatban 30 percen túl várakoztatja, a Kiss-Design Bau Kft. jogosult külön kérésre a várakozást tovább folytatni, melyre külön költségei számít fel.
Ha a Fuvaroztató a kiállított fuvareszközt fuvarozásra alkalmatlannak ítéli meg, akkor az általa hivatkozott okot a fuvarlevélbe be kell jegyezni, vagy jegyzőkönyvet állít ki. A gépkocsivezetőnek joga az ellenvéleményét írásban közölni. Minden esetben szükséges a Fuvaroztató és a gépkocsivezető aláírása. Amennyiben az állított tény nem mond ellent a fuvarmegbízásban közölt jármű-paramétereknek, illetve sem a jog, sem pedig a fuvarozás szokásos normái szerint nem elfogadható, akkor a Kiss-Design Bau Kft. felszámítja a költségeit.
Fuvaroztató vállalja, hogy az általa feladni kívánt küldeményt a fuvarozáshoz megfelelően előkészítteti, az a közúti fuvarozásra, a kézi vagy gépi mozgatásra alkalmas. A küldemény berakása a Feladó feladata, vagy annak költsége külön felszámításra kerül Kiss-Design Bau Kft által. Ha a Fuvaroztató a megengedett rakománysúlynál többet rak be, és erről a fuvarlevélben nem nyilatkozik, akkor vélelmezni kell a megtévesztést, és felel az ebből eredő minden következményért és kiadásért.
A Fuvaroztató köteles a küldeménydarabokat úgy csomagolni, hogy az ne csak a fuvarozásból általában eredő külső behatásoktól védje meg a küldeményét, hanem biztosítsa azt is, hogy a jogtalan eltulajdonítás csak a csomagolás látható és nem reprodukálható megbontásával legyen lehetséges. Az áru fajtájának megfelelő módon válassza meg Fuvaroztató a csomagolás módját.
 A küldemény átadásakor írásos nyilatkozatot ad minden törékeny vagy különleges kezelést igénylő küldeményről. A Fuvaroztató elfogadja, hogy amennyiben fenti nyilatkozat megtételét elmulasztja, minden felmerülő kár, amely e helyzetből fakad, a Fuvaroztatót terheli.
ADR-es küldeményt és Fuvarozásból kizárt küldeményt nem rakhat fel a fuvareszközre, ennek megszegéséből eredő minden kár és költség Őt terheli.
Fuvaroztató feladata a küldeménynek fuvarozásra átvételéhez szükséges olyan körülményt biztosítani, amely alkalmas a küldemény külső épségének és mennyiségének az azonnali ellenőrzésre.
Amennyiben a küldemény átvételekor felismerhető, hogy a küldemény sérült, a Kiss-Design Bau Kft. csak a fuvarlevél sorszámára hivatkozó, és annak a dátumával megegyező dátumú írásbeli utasításra és a Fuvaroztató felelősségére veszi át a küldeményt, amennyiben az egyéb módon nem ütközik az (pl. személyek testi épségét veszélyezteti).
A feladási okmányokon feltüntetett árumennyiséghez viszonyítva megállapított hiányos küldeményt a Kiss-Design Bau Kft. nem vesz át fuvarozásra, a feladó köteles a hiányt pótolni.
 
Megbízás teljesítése:
 
A Kiss-Design Bau Kft. a fuvarozási tevékenységet maga látja el, de igénybe veheti más fuvarozó közreműködését is. Ez esetben a Kiss-Design Bau Kft. az általa választott más fuvarozó tevékenységéért szállítmányozó módjára felel.
A Kiss-Design Bau Kft. fuvarozási akadály esetében a Fuvaroztatótól kér utólagos rendelkezést. Az utólagos rendelkezés megfelelő időben adásáért, és az akadály ésszerű megszüntethetősége szempontjából megfelelő tartalmáért a Fuvaroztató felel.
Fuvarozási határidő túllépéséért a Kiss-Design Bau Kft. a Ptk. es a CMR egyezmény szabályai szerint felel. A fuvarozási határidő betartásához fűződő érdeke érvényesítéséhez a Fuvaroztatónak a jogszabályok szerinti érdekbevallást kell tennie.
A CMR egyezmény hatálya alá tartozó fuvarozásban a fuvarozási határidőt az 561/2006/EK
(AETR) előírásainak figyelembe vételével kell meghatározni.
A küldemény kiszolgáltatása:
A Kiss-Design Bau Kft. kiszolgáltatási akadály esetében a Fuvaroztatótól kér rendelkezést. A rendelkezés megfelelő időben adásáért, és az akadály ésszerű megszüntethetősége szempontjából megfelelő tartalmáért a Fuvaroztató felel.
A kiszolgáltatás ugyanolyan mennyiségi egység szerint történik, ahogyan az átvétel.
Kiszolgáltatáskor a Fuvaroztató köteles a küldemény megvizsgálására. Amennyiben hiányt, vagy sérülést észlel, arról azonnal kárjegyzőkönyvet kell kiállítania, a gépkocsivezető aláírásával ellátva. A gépkocsivezetőnek joga az észrevételeit a jegyzőkönyvben közölni. A jegyzőkönyv része a Kiss-Design BauKft.-hez intézett felszólamlásnak.
A Kiss-Design Bau Kft. nem fogad el mennyiségi egységre vonatkozó hiányt utólagos kárjegyzőkönyv alapján.
Az átvétel után 3 napon belül és csak akkor lehet a Kiss-Design BauKft.-vel szemben igényt támasztani, ha a hiányt vagy a sérülést az átvételkor nem lehetett felismerni. Ilyen esetben Fuvaroztatónak kell bizonyítania a Kiss-Design Bau Kft. felelősséget. Amennyiben a Fuvaroztató ettől eltérő módon jár el, úgy mulasztása jogvesztéssel jár.
A Kiss-Design Bau Kft. felelőssége:
A Kiss-Design Bau Kft. fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, a Fuvaroztatóval egyeztetve, bármely küldemény tartalmát, a Fuvaroztató jelenlétében megvizsgálhassa, továbbítását visszautasítsa.
A Kiss-Design Bau Kft. nem vállal felelősséget vis major okozta károkért.
A Kiss-Design Bau Kft. nem fuvarozza a következő árukat: készpénz, arany, ékszer, drágakő, ADR besorolás alá eső áruk, fuvarozásra alkalmatlan állapotú küldemény.
Ha a Kiss-Design Bau Kft. felelőssége megállapítható és az igényjogosult belföldi székhelyű személy, felelősségére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Kiss-Design Bau Kft-vel szembeni bármely reklamáció esetén Kiss-Design Bau Kft. a küldemény aktuális értékéről és költségéről igazolást kérhet Fuvaroztatótól.
Kiss-Design Bau Kft. a tőle át nem vett küldeményeket legfeljebb 30 napig köteles tarolni.
Az őrzési idő elteltével Kiss-Dsign Bau Kft. az át nem vett küldeményt értékesítheti, de köteles erről a Fuvaroztatót értesíteni.
A fuvarozással, a tárolással és az értékesítéssel kapcsolatos díjak és költségek levonása után az áru értékesítéséből fennmaradó összegének Fuvaroztató részére történő kifizetésével Kiss-Design Bau Kft. mentesül a küldemény fuvarozásának és raktározásának minden felelőssége alól.
Fizetési feltételek
Fuvaroztató átutalás esetén köteles a Kiss-Design Bau Kft. által kiállított számla ÁFA-val, valamint a mindenkori hatósági előírások alapján kikalkulált adókkal, pótdíjakkal, illetékekkel megnövelt összeget legkésőbb a számla esedékességének napján rendezni. Késedelmes fizetés esetén a Kiss-Design Bau Kft. jogosult az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámolni.

Lakó, ipari, mezőgazdasági épület tervezése

A Kiss Design - Bau Kft. elsődlegesen a saját beruházásában megépülő épületek tervezését végzi és csak a rendelkezésre álló szabad kapacitásban vállal tervezési munkát. A weblapot látogató érdeklődőnek  a Kft. a továbbiakban, mint Tervező az információ kérésekor meg tudja mondani, hogy milyen időponttal tudja elfogadni a  felkérést. Minden esetben egyedi terv készül, melynél maximálisan figyelembe vesszük az Építtető igényét, elvárását, így egységár nem alkalmazható. Első lépésként előzetes egyeztető megbeszélésre van szükség, ahol egyrészt rögzítésre kerülnek az Építtető adatai, másrészt a Tervezőnek meg kell ismerni az Építtető elképzelését, elvárását. Szükség esetén a Tervező segítségével Építtető meghatározza az előzetes tervezési programot. Amennyiben Építtetőnek már rendelkezésre áll az ingatlan, az építési telek, úgy már az elején lehet pontosítani a feladatot. Ha még nincs meg az ingatlan, úgy annak kiválasztásáig csak feltételesen lehet meghatározni a tervezési programot. Tervező a tervezési program ismeretében 10 naptári napon belül megküldi építtetőnek a tervezési szerződés tervezetet és az árajánlatot. Építtető az egyedi ár és szerződéstervezet birtokában tud dönteni, hogy igényt tart-e a tervezésre. Csak aláírt tervezési megbízás után indul az érdemi munka. A megállapodás tartalmazza mind a Tervező mind az építtető jogát és kötelességét, a terv szállítási és pénzügyi ütemezést és  mellékletként hozzá csatolják  a véglegesített tervezési programot. 
A munka volumenétől függ, hogy a szerződés aláírásakor előleg számla kiállításra kerül-e, vagy sem. A következő lépés, hogy a véglegesített tervezési program alapján tervező maximum 5 vázlatot készít, melyből az építtető döntése alapján vázlattervet készít amit 3 alkalommal pontosítanak. Megrendelő az aláírásával hagyja jóvá a vázlattervet és ekkor a vállalási ár 50% - a válik esedékessé. A terv minden esetben a hatályos jogszabályi előírás szerinti munkarészeket tartalmazza, amit Tervező szakági tervezők bevonásával készít el. Amennyiben a terv beadásához településképi vélemény is szükséges, úgy Építtető és Tervező közösen vesznek részt az előzetes terv-egyeztetésen. Ha Építtető elképzelése és a hatóság véleménye nem egyezik, úgy Építtető és Tervező közösen alakítja ki az új koncepciót amit Tervező díjmentesen kidolgoz és egy alkalommal módosítja azt. Ha a hatóság véleményének ellenére ragaszkodik Építtető az eredeti elképzeléséhez, úgy Tervezőt megilleti a díj 50% - a és  felbonthatja egyoldalúan, jogkövetkezmény nélkül a szerződést, vagy Építtető nyilatkozhat arról, hogy köteles megfizeti a teljes tervezési díjat akkor is, ha azt ennek következtében utasítják el. A tervezési időbe nem számít bele a vázlat Építtető általi jóváhagyási ideje. Tervező szavatolja, hogy a tervet a tervezési programnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően készíti el a kötelező munkarészek csatolásával és benyújtja az engedélyeztetésre illetve feltölti azt az elektronikus rendszerbe.

A terv-dokumentáció kötelező munkarészei :

 
 • Aláíró lap tervjegyzékkel
 • Helyszínrajz
 • Kitűzési helyszínrajz
 • Utcakép
 • Eltérő szintek alaprajzai
 • Kétirányú Metszet
 • Nézetrajzok
 • Tartószerkezeti tervek
 • Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve
 • Műszaki leírás
 • Tervezői költségvetési kiírás
 • Tervezői nyilatkozat
 
 
Tervező nyilatkozik továbbra arról, hogy rendelkezik a kötelező tervezői felelősség biztosítással. Építtető a fennmaradó tervezési díjat köteles megfizetni egyszerű bejelentés esetén a feltöltéskor, építési engedély esetén az esetleges hiánypótlás teljesítésekor. Amennyiben a terv beadását követően javítás, kiegészítés szükséges, úgy azt Tervező díjmentesen pótolja határidőn belül. Amennyiben további szakági terv vagy szakvélemény szükséges, amit tervező ajánlata nem tartalmazott, úgy annak költségét építtető köteles megfizetni.  Nem képezi a Tervdokumentáció részét, a tervezési díj nem tartalmazza:
 
 • Építési telken kívüli területre történő tervezési feladat
 • Geo technikai vizsgálat és jelentés készítése
 • Építési telken kívüli közművek tervezése
 • Kivitelezői ajánlatok értékelése 
 • Árazott költségvetés készítése
 • Gyártmánytervek készítése
 • Kertépítési és útterv terv készítése
 • Belsőépítész tervek készítése
 • Tűzvédelmi, munkavédelmi, technológiai szakvélemény készítése
 • A rendszertervet meghaladó műszaki tartalmú szakági tervek 
 • Az esetleges illetékek és szakhatósági díjak költsége 

Amennyiben a tervezési munka elindítását követő időszakban olyan jogszabályi változás lép életbe mely nem volt tudható és ellehetetleni a terv elkészítését (pl.: építési tilalmat rendelnek), úgy azt szerződő felek "vis majornak " tekintik. Ebben az esetben és a tervezési díjat a készültségi foknak megfelelően az eredeti vállalási ár 80 % - án  fogadják el. Tervező a birtokába jutott üzleti adatokat, információkat köteles üzleti titokként bizalmasan kezelni, azokat a Szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja át. 


Szerzői jogok, jog és kellékszavatosság

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Tervező által elkészített Dokumentáció, beleértve a vázlatokat is a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt áll. A jelen Szerződés alapján elkészített terv és ehhez kapcsolódó munkarészek a Tervező tulajdonában maradnak. Építtetőt az elkészített dokumentáció vonatkozásában egyszeri felhasználási jog illeti meg, amit csak a tárgyi ingatlanon használhat fel. A terv egyszeri felhasználásának jogát építtető csak a teljes tervezési díj megfizetésével szerzi meg. A Dokumentáció (vagy annak részei) ismételt felhasználásához, másnak történő átadásához, illetve átengedéséhez a Tervező külön írásbeli engedélye szükséges. Ennek megszegése esetén a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik a Tervező felé. A Tervező jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa készített Dokumentáción harmadik személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn. A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy az általa elkészített Dokumentáció a jelen Szerződés aláírásának időpontjában hatályban lévő jogszabályoknak megfelel.

Jogi alkalmazások

A Kis-Design Bau Kft. szerződéseire a magyar jogot kell alkalmazni
Minden, a jelen szerződés során felmerülő vitás kérdést a felek elsődlegesen békés tárgyalás útján kísérelnek meg rendezni.
Amennyiben adott vitás kérdés eldöntésében a felek nem tudnak megállapodni, úgy a vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, azt A törvényi előírások betartása mellett Bírósági úton rendezhetik.
A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége, vagy végrehajthatatlansága nem érinti az Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseit.
A jelen ÁSZF megtekinthető a http://www.kissdesignbau.hu/ honlapon, továbbá kérésre a Kiss-Design Bau Kft. munkatársai e-mailben megküldik.