Házépítés kulcsrakészen

ÁSZF

Tartalomjegyzék

Közúti áru fuvarozás / építőanyag fuvarozás

Fuvaroztató lehet az a szerződő fél, aki, a küldemény feladója és/vagy címzettje, valamint a fuvarozás díjfizetője, vagy csak a fuvarozás díj fizetője.
Eseti megbízásban a Fuvaroztatónak legalább díjfizető státusza kell, legyen.
Keretszerződésben a Fuvaroztató a saját költségére és a saját nevében a fuvarrendelést a szerződésben megnevezett harmadik félre átruházhatja.
A Kiss-Design Bau Kft. a belföldi fuvarozásokat a Ptk., a Közúti Árutovábbítási Szerződések (2/1981. (I. 31.) MT rendelet) előírásai, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szerint végzi.
Keretszerződés, egyedi szerződés eltérhet a jelen ÁSZF előírásaitól, ütközés esetén a keretszerződés, vagy szerződés szabálya erősebb az ÁSZF-nél.
"Küldemény" alatt mindazon áruk összessége értendő, amelyet a Kiss-Design Bau Kft. fuvarozásra átvett, és a Fuvaroztató kérésére egy fuvarlevélen, egy időben, egy fuvarral, egy adott címre fuvaroz.
A Kiss-Design Bau Kft. a fuvarozási megbízást jogosult az általa kiválasztott alvállalkozó fuvarosnak átadni. A fuvarfeladat alvállalkozásba adása esetén az alvállalkozó fuvarozó önállóan felel.
Fuvar megrendelése, fuvareszköz kiállítása, áruátvétel:
A Fuvaroztató az eseti fuvarmegrendelését csak írásban adhatja meg a Kiss-Design Bau Kft-nek. Keretszerződés esetében a szerződés tartalmazza a fuvarrendelés szabályait.
Amennyiben Fuvaroztató a Kiss-Design Bau Kft. fuvarozáshoz kiállított járművet feladatban 30 percen túl várakoztatja, a Kiss-Design Bau Kft. jogosult külön kérésre a várakozást tovább folytatni, melyre külön költségei számít fel.
Ha a Fuvaroztató a kiállított fuvareszközt fuvarozásra alkalmatlannak ítéli meg, akkor az általa hivatkozott okot a fuvarlevélbe be kell jegyezni, vagy jegyzőkönyvet állít ki. A gépkocsivezetőnek joga az ellenvéleményét írásban közölni. Minden esetben szükséges a Fuvaroztató és a gépkocsivezető aláírása. Amennyiben az állított tény nem mond ellent a fuvarmegbízásban közölt jármű-paramétereknek, illetve sem a jog, sem pedig a fuvarozás szokásos normái szerint nem elfogadható, akkor a Kiss-Design Bau Kft. felszámítja a költségeit.
Fuvaroztató vállalja, hogy az általa feladni kívánt küldeményt a fuvarozáshoz megfelelően előkészítteti, az a közúti fuvarozásra, a kézi vagy gépi mozgatásra alkalmas. A küldemény berakása a Feladó feladata, vagy annak költsége külön felszámításra kerül Kiss-Design Bau Kft által. Ha a Fuvaroztató a megengedett rakománysúlynál többet rak be, és erről a fuvarlevélben nem nyilatkozik, akkor vélelmezni kell a megtévesztést, és felel az ebből eredő minden következményért és kiadásért.
A Fuvaroztató köteles a küldeménydarabokat úgy csomagolni, hogy az ne csak a fuvarozásból általában eredő külső behatásoktól védje meg a küldeményét, hanem biztosítsa azt is, hogy a jogtalan eltulajdonítás csak a csomagolás látható és nem reprodukálható megbontásával legyen lehetséges. Az áru fajtájának megfelelő módon válassza meg Fuvaroztató a csomagolás módját.
 A küldemény átadásakor írásos nyilatkozatot ad minden törékeny vagy különleges kezelést igénylő küldeményről. A Fuvaroztató elfogadja, hogy amennyiben fenti nyilatkozat megtételét elmulasztja, minden felmerülő kár, amely e helyzetből fakad, a Fuvaroztatót terheli.
ADR-es küldeményt és Fuvarozásból kizárt küldeményt nem rakhat fel a fuvareszközre, ennek megszegéséből eredő minden kár és költség Őt terheli.
Fuvaroztató feladata a küldeménynek fuvarozásra átvételéhez szükséges olyan körülményt biztosítani, amely alkalmas a küldemény külső épségének és mennyiségének az azonnali ellenőrzésre.
Amennyiben a küldemény átvételekor felismerhető, hogy a küldemény sérült, a Kiss-Design Bau Kft. csak a fuvarlevél sorszámára hivatkozó, és annak a dátumával megegyező dátumú írásbeli utasításra és a Fuvaroztató felelősségére veszi át a küldeményt, amennyiben az egyéb módon nem ütközik az (pl. személyek testi épségét veszélyezteti).
A feladási okmányokon feltüntetett árumennyiséghez viszonyítva megállapított hiányos küldeményt a Kiss-Design Bau Kft. nem vesz át fuvarozásra, a feladó köteles a hiányt pótolni.
 
Megbízás teljesítése:
 
A Kiss-Design Bau Kft. a fuvarozási tevékenységet maga látja el, de igénybe veheti más fuvarozó közreműködését is. Ez esetben a Kiss-Design Bau Kft. az általa választott más fuvarozó tevékenységéért szállítmányozó módjára felel.
A Kiss-Design Bau Kft. fuvarozási akadály esetében a Fuvaroztatótól kér utólagos rendelkezést. Az utólagos rendelkezés megfelelő időben adásáért, és az akadály ésszerű megszüntethetősége szempontjából megfelelő tartalmáért a Fuvaroztató felel.
Fuvarozási határidő túllépéséért a Kiss-Design Bau Kft. a Ptk. es a CMR egyezmény szabályai szerint felel. A fuvarozási határidő betartásához fűződő érdeke érvényesítéséhez a Fuvaroztatónak a jogszabályok szerinti érdekbevallást kell tennie.
A CMR egyezmény hatálya alá tartozó fuvarozásban a fuvarozási határidőt az 561/2006/EK
(AETR) előírásainak figyelembe vételével kell meghatározni.
A küldemény kiszolgáltatása:
A Kiss-Design Bau Kft. kiszolgáltatási akadály esetében a Fuvaroztatótól kér rendelkezést. A rendelkezés megfelelő időben adásáért, és az akadály ésszerű megszüntethetősége szempontjából megfelelő tartalmáért a Fuvaroztató felel.
A kiszolgáltatás ugyanolyan mennyiségi egység szerint történik, ahogyan az átvétel.
Kiszolgáltatáskor a Fuvaroztató köteles a küldemény megvizsgálására. Amennyiben hiányt, vagy sérülést észlel, arról azonnal kárjegyzőkönyvet kell kiállítania, a gépkocsivezető aláírásával ellátva. A gépkocsivezetőnek joga az észrevételeit a jegyzőkönyvben közölni. A jegyzőkönyv része a Kiss-Design BauKft.-hez intézett felszólamlásnak.
A Kiss-Design Bau Kft. nem fogad el mennyiségi egységre vonatkozó hiányt utólagos kárjegyzőkönyv alapján.
Az átvétel után 3 napon belül és csak akkor lehet a Kiss-Design BauKft.-vel szemben igényt támasztani, ha a hiányt vagy a sérülést az átvételkor nem lehetett felismerni. Ilyen esetben Fuvaroztatónak kell bizonyítania a Kiss-Design Bau Kft. felelősséget. Amennyiben a Fuvaroztató ettől eltérő módon jár el, úgy mulasztása jogvesztéssel jár.
A Kiss-Design Bau Kft. felelőssége:
A Kiss-Design Bau Kft. fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, a Fuvaroztatóval egyeztetve, bármely küldemény tartalmát, a Fuvaroztató jelenlétében megvizsgálhassa, továbbítását visszautasítsa.
A Kiss-Design Bau Kft. nem vállal felelősséget vis major okozta károkért.
A Kiss-Design Bau Kft. nem fuvarozza a következő árukat: készpénz, arany, ékszer, drágakő, ADR besorolás alá eső áruk, fuvarozásra alkalmatlan állapotú küldemény.
Ha a Kiss-Design Bau Kft. felelőssége megállapítható és az igényjogosult belföldi székhelyű személy, felelősségére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Kiss-Design Bau Kft-vel szembeni bármely reklamáció esetén Kiss-Design Bau Kft. a küldemény aktuális értékéről és költségéről igazolást kérhet Fuvaroztatótól.
Kiss-Design Bau Kft. a tőle át nem vett küldeményeket legfeljebb 30 napig köteles tarolni.
Az őrzési idő elteltével Kiss-Dsign Bau Kft. az át nem vett küldeményt értékesítheti, de köteles erről a Fuvaroztatót értesíteni.
A fuvarozással, a tárolással és az értékesítéssel kapcsolatos díjak és költségek levonása után az áru értékesítéséből fennmaradó összegének Fuvaroztató részére történő kifizetésével Kiss-Design Bau Kft. mentesül a küldemény fuvarozásának és raktározásának minden felelőssége alól.
Fizetési feltételek
Fuvaroztató átutalás esetén köteles a Kiss-Design Bau Kft. által kiállított számla ÁFA-val, valamint a mindenkori hatósági előírások alapján kikalkulált adókkal, pótdíjakkal, illetékekkel megnövelt összeget legkésőbb a számla esedékességének napján rendezni. Késedelmes fizetés esetén a Kiss-Design Bau Kft. jogosult az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámolni.
Kategória: