Házépítés kulcsrakészen

ÁSZF

Tartalomjegyzék

Gépi földmunka - bérmunka

Alapvetően bérleti jogviszony jön létre a Kft., mint bérbeadó tulajdonát képező gépek, berendezések kezelővel együtt történő bérbeadására. Bérbeadó irányárként óradíjat ad meg "üzemórára", mely tartalmazza a gép bérleti díját, az egy óra alatt felhasznált üzemanyag és segédanyag árát, valamint a kezelő munkadíját. Az irányár módosulhat a munkakörülményektől és a munka nagyságrendjétől. A konkrét körülmények ismeretében a Bérbeadó egyedi árat alakít ki. Az óradíj nem tartalmazza a gép munkaterületre történő oda - visszaszállítási díját, esetleges útvonal és behajtási engedélyek díját, ezt szintén az egyedi árban tünteti fel a Bérbeadó. A munkagép minden esetben előzetes karbantartás után hagyja el a telephelyet. Tartós munkavégzés esetén a gép kötelező karbantartási ideje is ledolgozott üzemórának minősül. A gép tartós, egy napot meghaladó bérlése esetén a bérlő felelősséget vállalhat a gép munkaidőn kívüli őrzésére, ez esetben bérbeadó jogosult erre vonatkozóan külön jogi és anyagi jellegű biztosítékot kérni. Ebben az esetben viszont felmerül a gépkezelő útiköltsége, út ideje, ami külön megállapodás tárgya. Bérbeadó nem köteles elfogadni bérlőnek a gép őrzésére tett ajánlatát, az elutasítás okát nem köteles megindokolni. Abban az esetben, ha Bérlő nem vállal felelősséget az őrzésre és Bérbeadó úgy ítéli meg, hogy nem biztonságos a munkagép helyszínen való tárolása, úgy az alkalmankénti oda-visszaszállítási költség Bérlőt terheli. Bérbeadó ingyen készíti el az egyedi ajánlatot a fent leírt körülmények figyelembevételével mely tartalmazza az ajánlat érvényességi idejét is mely külön időpont megadása nélkül 10 naptári nap. Bérlőnek szabad akarata, hogy az ajánlatot elfogadja, vagy visszautasítja. A munkagép munkakörülményeinek és a munkavégzés egyéb feltételeinek a biztosítása, a gépkezelő szociális körülményeinek a biztosítása teljes mértékben a Bérlő kötelessége. Amennyiben Bérlő nem közölte előre, hogy a munkavégzés szakaszos és az ár nem ennek a figyelembevételével lett kialakítva, úgy az állás időre is megilleti Bérbeadót a bérleti díj. Szintén Bérlő kötelessége a munkaterületen a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi utasítások betartása, az ehhez szükséges körülmények, tárgyi és személyi feltételek biztosítása, a gépkezelő esetleges munkavédelmi, tűzvédelmi oktatása. Bérlő köteles írásban felhívni Bérbeadó figyelmét minden a munkával kapcsolatos körülményre, különleges körülményre.
Bérbeadó nem köteles ellenőrizni, hogy Bérlő jogosult-e a munkaterületen munkavégzésre, ezt Bérlő köteles teljes körűen szavatolni, garantálni, hogy nem végeztet "jogosulatlan munkát". A megállapodás létrejöttével minden előzetes üzleti levelezés automatikusan hatályát veszti. Bérbeadó csak írásos ajánlatkérésre ad árajánlatot, mely tartalmazza a Bérlőre és a munkára vonatkozó  joggal elvárható valamennyi szükséges információt. Bérlő az írásos ajánlatkérés megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó megvizsgálja Bérlő adatait, a cégről információt szerezzen be, adatot gyűjtsön. Bérbeadó jogosult a bemutatott dokumentumokról másolatot készíteni és egyben szavatolja, hogy ezeket az adatokat csak tevékenységgel kapcsolatban, valamint a saját üzletmeneti, statisztikai és marketing céljaira használhatja fel, azokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki. Bérlő 3 napon belül írásban köteles értesíteni Bérbeadót, amennyiben a szerződésben szereplő bármely adata módosul. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségének  nem tesz eleget, úgy az a megállapodás azonnali felmondásának minősül, Bérbeadó az összeg behajtása érdekében behajtó, követeléskezelő céget vesz igénybe, és  jogosult a Bérlő adatainak továbbítására :  természetes személy esetében: név, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, lakcím, telefon, e-mail elérhetőség, jogi személynél: cégnév, cgj. szám, adószám, ügyvezető és kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon száma, e-mail elérhetősége. A behajtó cég a bérlő adatait a követelés és járulékos költségeinek (adminisztrációs díj, ügyvédi költségek stb.) behajtása céljából a behajtás eredményes befejezésig (peres, vagy peren kívüli és nem peres eljárásban) kezeli. Bérbeadó jogosult a megrendelést alvállalkozóval vagy közvetített szolgáltatással teljesíteni. Bérbeadó szavatolja, hogy a munkához elvárható műszaki állapotú gépet és felkészültségű kezelőt állít ki és biztosítja a gép folyamatos működését a szerződött időtartamra. A megállapodás létrejön a szerződés aláírásával, vagy az ajánlat elfogadásának visszaigazolását követően a munkagép munkaterületre való kiállásával. Bérlő köteles a gépnaplót naponta leigazolni, mely egyben teljesítésigazolásnak is minősül, ennek megtagadása szintén a szerződés azonnali felmondásának minősül. Bérlő kötelessége, hogy a gépkezelőnek precíz szakszerű utasítást adjon és mérlegelje, hogy annak végrehajtása biztonságosan végrehajtható. Amennyiben a gépkezelő a kapott utasításnak megfelelően jár el, úgy a Bérbeadó nem felelős az elvégzett munka következtében bekövetkezett közvetlen vagy közvetett kárért, amit a Bérlő vagy harmadik fél szenved el, mely a gépkezelő befolyásán kívül esik, és a Bérlő tevékenységének, vagy tevékenységének elmulasztása miatt keletkezik. A Bérbeadó ez esetben nem vonható felelősségre, kivéve ha azt a kezelő mulasztása vagy szándékossága okozta. A megállapodás határozott idejű szerződés mely írásban közölt felmondással, vagy a fent leírt szerződésszegések esetén, illetve a Bérlő felszámolása, számlájának zárolása esetén megszűnik. Ebben az esetben Bérlő nem akadályozhatja meg a berendezés elszállítását és köteles biztosítani Bérbeadó szabad bejutását az ingatlanra, ahol a munkagép van, ez esetben az oda való bejutást nem minősül birtokháborításnak. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kategória: